Vecdaugava
Vecdaugava karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518300
Administratīvais iedalījums: Rīgas pilsēta
Platība: 233 ha
Dibināšanas gads: 1987
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga klaju iekšzemes kāpu pļavu ar kāpsmildzeni un jūrmalas pļavu aizsardzības teritorija. Lielākā jūrmalas armērijas atradne Latvijā. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Teritorijā konstatētas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.

Robežshēma

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS