Karte

Lieguma teritorijadaļēji pārklājas ar putniem nozīmīgo vietu "Durbes ezers". Teritorijā barojas liels daudzums caurceļojošo zosu, konstatēta vairākas aizsargājamo putnu sugu, kā grieze, lielais dumpis, gugatnis u.c. ligzdošana. Sastopami arī Eiropas Savienības aizsargājamie  biotopi: 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas un 6510 Mēreni mitras pļavas.

Ezera ziemeļaustrumos atrodas botāniski vērtīgas pļavas, kur konstatēti sekojoši pļavu biotopi: smaržzāles-parastā vizuļa pļavas, lapsastes pļavas, pļavas un ganības auglīgās augsnēs un augsto grīšļu pļavas.

Pļavas

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533200
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Durbes pilsēta ar lauku teritoriju, Dunalkas un Vecpils pagasts.
Platība: 596 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk