Svētes ieleja karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529900
Administratīvais iedalījums: Tērvetes novada Augstkalnes pagasts
Platība: 46 ha
Dibināšanas gads: 2004

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES Biotopu direktīvas meža biotopu - boreālie meži un pļavu biotopu - mēreni mitras pļavas, kā arī neregulētu upes ieleju. Sastopamas divas īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas – lielā zvaigznīte (atrodama tikai Zemgalē) un villainā gundega, kā arī Biotopu direktīvas 1.pielikuma suga – spilvainais ancītis.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS