Svētes ieleja karte

Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES Biotopu direktīvas meža biotopu - boreālie meži un pļavu biotopu - mēreni mitras pļavas, kā arī neregulētu upes ieleju. Sastopamas divas īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas – lielā zvaigznīte (atrodama tikai Zemgalē) un villainā gundega, kā arī Biotopu direktīvas 1.pielikuma suga – spilvainais ancītis.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529900
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Augstkalnes pagasts
Platība: 46 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija