Ventas un Šķerveļa ieleja

FOTO: Šķerveļa ieteka Ventā

Ventas un Šķerveļa ieleja karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0507200
Administratīvais iedalījums: Skrundas novada Nīkrāces pagasts Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju; Saldus novada Pampāļu pagasts.
Platība: 1459 ha
Dibināšanas gads: 1957

Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai aizsargātu izcilu Ventas ielejas un tās pietekas Šķērvēļa posmu. Konstatēti vairāki Eiropas Savienības  aizsargājamie biotopi, no kuriem nozīmīgākie: 8220 Smilšakmens atsegumi, 9180* Nogāžu un gravu meži, 3260 Upju straujteces un dibiski upju posmi u.c.

Robežu shēma

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS