Ventas un Šķerveļa ieleja karte

Teritorija veidota, lai aizsargātu izcilu Ventas ielejas un tās pietekas Šķērvēļa posmu. Konstatēti vairāki Eiropas Savienības  aizsargājamie biotopi, no kuriem nozīmīgākie: 8220 Smilšakmens atsegumi, 9180* Nogāžu un gravu meži, 3260 Upju straujteces un dibiski upju posmi u.c.

Ventas un Šķerveļa ieleja
Dabas liegums VENTAS UN ŠĶERVEĻA IELEJA. Šķerveļa ieteka Ventā. Foto DAP arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0507200
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Nīkrāces pagasts; Saldus novada Pampāļu pagasts.
Platība: 1459 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija