Ovīši karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu daudzveidīgos piekrastes biotopus un aizsargājamo sugu atradnes. Teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastē (ap 30 km garā piekrastes posmā) un ietver gan piekrastes, gan zālāju, mežu un purvu biotopus (kopā 17 ES aizsargājamie biotopi un 14 Latvijā aizsargājamie biotopi).
Raksturīgs vigu-kangaru reljefs, t.i. jūras krastam paralēli vaļņi ar sausiem priežu mežiem mijas ar mitrām ieplakām, kurās ir zāļu purvi vai staignāju meži.
Apdzīvotajās vietās saglabājušās Kurzemes piekrastes lībiešu ciemiem raksturīgas ēkas un apbūves struktūra; pateicoties kādreizējai lauksaimnieciskajai darbībai, izveidojušies aizsargājami zālāju biotopi.
Dabas liegumā konstatētas 3 Biotopu Direktīvā iekļautas augu sugas (smiltāja neļķe, Lēzeļa vīrcele un Lēzeļa lipare), 1 Biotopu Direktīvā iekļauta bezmugurkaulnieku suga (divjoslu airvabole), 15 Putnu Direktīvas sugas, kā arī daudzas citas retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas. Lielākā sarkanās cefalantēras un vienīgā kauslapu tofīldijas atradne Latvijā.

Ovīši
Dabas liegums OVĪŠI. Foto: Dace Sāmīte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0521500
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Tārgales un Ances pagasts
Platība: 5054 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk