Aiviekstes palienes karte

Teritorija iekļauta Eiropas putniem nozīmīgo vietu sarakstā, tajā konstatētas nozīmīgas dabas vērtības – upju palieņu pļavas ar vairākām aizsargājamo augu atradnēm (mānīgā knīdija, jumstiņu gladiola, Sibīrijas skalbe, dzegužpirkstītes) un daudzām aizsargājamo putnu sugām. Nozīmīga ligzdojošo griežu un caurceļojošo ziemeļu gulbju, mazo gulbju, mazo gauru koncentrācijas vieta. Nozīmīga teritorija Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopu - upju palieņu pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas un mēreni mitras pļavas saglabāšanā.

Dabas parks AIVIEKSTES PALIENE. Foto: Vija Kreile. DAP
Dabas parks AIVIEKSTES PALIENE. Foto: Vija Kreile. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0305100
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ļaudonas, Praulienas un Mētrienas pagasts.
Platība: 1155 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk