Užavas augštece
Užavas augštece

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0536000
Administratīvais iedalījums: Alsungas novads
Platība: 688 ha
Dibināšanas gads: 2004

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Mazāk pārveidotais Užavas palienes posms ar samērā dabiskām applūstošo pļavu platībām, kas nozīmīgas ligzdojošajām griezēm. Vērtīgākā daļa no agrāk izdalītās putniem nozīmīgās vietas “Užavas augšteces pļavas”.
Ietver nozīmīgas Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu platības: 6450 Palieņu zālāji un 6230* Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji), kā arī Latvijā īpaši aizsargājumu pļavu biotopu - zilganās seslērijas pļavas. Pļavās konstatētas arī vairākas citas ES Putnu direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, t. sk. melnā klija, pļavu lija un mazais ērglis. Ormanītim piemēroti biotopi.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Užavas augštece" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.