Ezers

Foto: I.Vanaga

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0504600
Administratīvais iedalījums: Auces novada Bēnes pagasts.
Platība: 30 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota smilšu krupja aizsardzībai izmantotā smilts un grants karjerā.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav