Vesetas palienes purvs
Vesetas palienes purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0524800
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Vietalvas, Aiviekstes pagasts; Madonas novada Kalsnavas pagasts
Platība: 424 ha
Dibināšanas gads: 1999

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ietver zāļu un pārejas purvus gar Vesetas upi. Nozīmīga pārejas purva, kas veidojies upes palienē, aizsardzības vieta. Konstatētas vairāks ES Biotopu direktīvas augu sugas, piemēram, dzeltenā akmeņlauzīte, Lēzeļa lipare u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Vesetas palienes purvs" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.