Krēmeri

Foto: S.Martinsone

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0518100
Administratīvais iedalījums: Rīgas pilsēta
Platība: 15 ha
Dibināšanas gads: 1993
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ir Rīgas pilsētai nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Šeit sastopamas Latvijā īpaši aizsargājamas putnu sugas - lielais dumpis, niedru lija, Seivi ķauķis un somzīlīte.
Teritorijā ir lielo ķīru ligzdošanas kolonija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns (2007.>>2016.):

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda 2017.gada 9.februāra rīkojumu Nr.1-2/24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Krēmeri" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2021.gada 31.decembrim.