Babītes ezers

Dabas liegums Babītes ezers. Foto: Gints Starts

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513100
Administatīvais iedalījums: Babītes novada Babītes un Salas pagasts, Jelgavas novada Valgundes pagasts.
Platība: 2988 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem 
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Viens no nedaudziem lagūnezeriem Latvijā, eitrofs ezers ar bagātīgām parastās niedres, ezera meldra un vilkvālīšu audzēm, kā arī ar iegrimušiem un peldošiem ūdensaugiem. Vērtīgs biotops - mitrās pļavas, kas ir Zemgalē saglabājušās tikai atsevišķos mazos fragmentos gk. gar Lielupi. Konstatētas 7 Putnu direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, no tām nozīmīgākās ir pļavu lija, lauku lija, gugatnis, grieze un purva tilbīte.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.):

Pielikumi: