Purvs

Foto: A.Soms

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518700
Administratīvais iedalījums: Krimuldas novada Lēdurgas pagasts; Limbažu novada Vidrižu pagasts
Platība: 740 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota daudzu retu putnu sugu aizsardzībai. Nozīmīga vieta gan ligzdojošiem (lietuvaiņi, kuitalas, dzeltenie tārtiņi), gan caurceļojošiem putniem (zosis, pīles, dzērves). Teritorijā sastopami tādi aizsargājami biotopi kā neskarti augstie purvi, sūnu (augstie) purvi, pārejas purvi un slīkšņas, ieplakas purvos un purvaini meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns(2017.>>>2029.):

Pielikumi:

Pētījumi: