Karte

Teritorija veidota daudzu retu putnu sugu aizsardzībai. Nozīmīga vieta gan ligzdojošiem (lietuvaiņi, kuitalas, dzeltenie tārtiņi), gan caurceļojošiem putniem (zosis, pīles, dzērves). Teritorijā sastopami tādi aizsargājami biotopi kā neskarti augstie purvi, sūnu (augstie) purvi, pārejas purvi un slīkšņas, ieplakas purvos un purvaini meži.

Purvs
Dabas liegums LAUGAS PURVS. Foto Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518700
Administratīvais iedalījums: Siguldas novada Lēdurgas pagasts; Limbažu novada Vidrižu pagasts
Platība: 740 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk