Užavas lejtece
Užavas lejtece karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0304300
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Užavas pagasts Ziru pagasts.
Platība: 1434 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Putniem nozīmīgā vieta. Svarīga ligzdošanas vieta griezei. Migrācijas laikā, īpaši pavasaros, polderu laukos un uzplūdumos lielā skaitā pulcējas caurceļojošie ūdensputni - zosis, ziemeļu un mazie gulbji, pīles un bridējputni; rudeņos dzērves un bridējputni.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS