Doles sala

Foto: S.Martinsone

Doles sala

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301900
Administratīvais iedalījums: Salaspils novads.
Platība: 1044 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai saglabātu Doles salas ainavu savdabību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijā ietilpst ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis – Doles salas dolomītu atsegums, kas ir arī aizsargājams biotops Karbonātisku pamatiežu atsegumi. Konstatētas retas augu sugas. Ligzdo retas un aizsargājamas putnu sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS