Stompaku purvi

Foto: E.Tripāne

Stompaku purvi karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0502600
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Lazdulejas un Bērzkalnes pagasts; Viļakas novada Susāju u Medņevas pagasts.
Platība: 3885 ha
Dibināšanas gads: 1977

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga teriotrija augsto purvu aizsardzībai - austrumu tipa augstie purvi ar ārkausa kasandru. Purvu ietver purvains priežu mežs, kā arī lapukoku un jauktu koku meži. Minerālsalās vecas priežu un apšu audzes. Teritorijā konstatētas ES Putnu direktīvas sugas - melnais stārķis, ķīķis, klinšu ērglis, rubenis, mednis, mežirbe, purva piekūns u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Stompaku purvi" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.