Ļubasts

Foto: DAP arhīvs

Ļubasts karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0534300
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Līksnas pagasts
Platība: 110 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija dibināta galvenokārt vienas sugas - melnā zīriņa – aizsardzībai. Teritorijā konstatētas arī tādas ES aizsargājamas putnu sugas kā niedru un pļvas lija, lielais ķīris, brūnā čakste un grieze.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pielikumi: