Embūtes karte

Teritorija veidota izcilu gravu un nogāžu mežu aizsardzībai, kas ir arī ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Embūtes gravām ir arī ģeomorfoloģiska nozīme.

Dabas parks EMBŪTE. Embūtes gravas. Foto: Mārīte Ramša. DAP
Dabas parks EMBŪTE. Embūtes gravas. Foto: Mārīte Ramša. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301200
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasts
Platība: 458 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Embūte" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk