Ezers
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530700
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Indrānu pagasts
Platība: 17 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopa - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrībās barības vielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās - saglābšanā. Sastopami 3 Latvijā aizsargājami biotopi - ezereņu audzes ezeros, ežgalvīšu audzes ezeros, sīkās lēpes audzes ezeros. Viens no retajiem dzidrūdens ezeriem valstī, kur nav izteikta rekreācijas ietekme.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns (2007.>2017.)::