Karte

Teritorija veidota eitrofa ezera - Dūņezera aizsardzībai. Sastopamas lielas niedru un vilkvālīšu audzes. No ūdensaugiem dominē iegrimusī raglape.

Īpaši nozīmīga teritorija ligzdojošiem ūdensputniem. No aizsargājamām putnu sugām sastopams - lielais dumpis, ziemeļu gulbis, zivju ērglis, niedru lija, dzērve, ormanītis, kuitala u.c. Ezera palienēs parastās vīgriezes un ciņugrīšļa pļavas, kuras aizaug ar kārkliem.

Laiva

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0508500
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Limbažu un Katvaru pagasts
Platība: 169.9 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk