Zvārdes meži

Šī teritorija ir starptautiski putniem nozīmīgu vieta, te konstatētas 24 ES Putnu direktīvas sugas, nozīmīga mazā ērgļa aizsardzības vieta. Nemeža teritorija ir nozīmīga putnu barošanās vieta. Dabiskie meža biotopi sastopami visā teritorijā, bet to koncentrācijas vietas vairāk teritorijas centrālajā un rietumu daļā. Teritorijas kvalitāti raksturojoši biotopi: melnalkšņu staignāji, boreāli meži, pārmitri platlapju meži. Kaut arī nelielās platībās - konstatēti vairāki nozīmīgi pļavu biotopu tipi: sausas pļavas kaļķainās augsnēs un sugām bagātas atmatu pļavas. Teritorijā konstatētas arī dažas ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma augu, bezmugurkaulnieku un abinieku sugas.

Dabas parks Zvārdes meži. Foto: Andris Maisiņš. DAP
Dabas parks Zvārdes meži. Foto: Andris Maisiņš. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0305000
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Zvārdes, Jaunauces un Rubas pagasts.
Platība: 8173 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk