Zvārdes meži
Zvārdes meži

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0305000
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Zvārdes pagasts Jaunauces pagasts Rubas pagasts.
Platība: 8173 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Šī teritorija ir starptautiski putniem nozīmīgu vieta, te konstatētas 24 ES Putnu direktīvas sugas, nozīmīga mazā ērgļa aizsardzības vieta. Nemeža teritorija ir nozīmīga putnu barošanās vieta. Dabiskie meža biotopi sastopami visā teritorijā, bet to koncentrācijas vietas vairāk teritorijas centrālajā un rietumu daļā. Teritorijas kvalitāti raksturojoši biotopi: melnalkšņu staignāji, boreāli meži, pārmitri platlapju meži. Kaut arī nelielās platībās - konstatēti vairāki nozīmīgi pļavu biotopu tipi: sausas pļavas kaļķainās augsnēs un sugām bagātas atmatu pļavas. Teritorijā konstatētas arī dažas ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma augu, bezmugurkaulnieku un abinieku sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS