Koki

Dabas liegums ĢIPKA. Purvains priežu mežs. Foto: Ērika Kļaviņa.

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528300
Administratīvais iedalījums: Rojas novada Rojas pagasts.
Platība: 161 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Dabas liegums izveidots, lai saglabātu Eiropā un Latvijā aizsargājamus un retus biotopus, kas Latvijā sastopami tikai piekrastes teritorijā, kā arī Latvijā retas un aizsargājamas augu sugas. Savdabīgo biotopu kompleksu veido starpkāpu ieplakas, kurās izveidojušies pārejas purvi ar ļoti retām augu sugām, mežainās kāpas, pelēkās kāpas, priekškāpas un pludmale, kas ir nozīmīga smilšu krupja dzīvotne.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Pielikumi: