Plieņciema kāpa

Foto: Kārlis Lapiņš

Plieņciema kāpa karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0514800
Administratīvais iedalījums: Engures novada Engures pagasts
Platība: 61,9 ha
Dibināšanas gads: 1987

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota piekrastes kāpu vaļņa aizsardzībai, kas klāts ar vecu priežu mežu (raksturīgas smiltāju augu kopas). No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - embrionālās kāpas, mežainas jūrmalas kāpas, priekškāpas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Mazie kangari" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.