Mazzalvītes purvs
Mazzalvītes purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500800
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Zalves pagasts
Platība: 267 ha
Dibināšanas gads: 1977

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorijā ietilpst degradēts augstais purvs, ko ietver purvains mežs un boreālo mežu fragmenti; sastopams arī pārejas purvs. Teritorijā konstatētas vairākas aizsargājamu augu un bezmugurkaulnieku sugas, kā arī 9 ES putnu direktīvas sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS