Mazie Kangari

Teritorija veidota, lai aizsargātu osu valni, kuru klāj jauktie meži, un tā pakājē esošo Buļļu purvu. Konstatētas retas un aizsargājamas augu sugas, raksturīgas osu mežiem - Ruiša pūķgalve, smiltāja esparsete u.c.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0520500
Administratīvais iedalījums: Siguldas novada Allažu pagasts
Platība: 347,34 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Mazie kangari" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk