Vitrupe-Tūja karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājamā jūras teritorija, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Administratīvais iedalījums: Teritorija atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras Rīgas līča austrumu daļā iepretim Limbažu un Salacgrīvas novadiem.
Platība: 3577 ha
Dibināšanas gads: 2010 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota zemūdens rifu un dzīvotņu aizsardzībai, kuri ir uzskatāmi par atbilstošiem Biotopu direktīvā iekļautajam biotopu tipam 1170 Rifi:

  • atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi ar brūnaļģes Fucus vesiculosus veģetāciju;
  • atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi ar sārtaļģes Furcellaria lumbricalis veģetāciju,
  • atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi ar divvāku gliemeņu un sprogkājvēžu Balanus improvisus apaugumiem;
  • atklātai iedarbībai daļēji pakļauto cieto iežu rifi bez specifiskas veģetācijas vai apaugumiem, <20 m.

Bioloģiski augstvērtīgi rifi teritorijā „Vitrupe – Tūja” ir sastopami šaurā 2-5 m seklūdens joslā, kurā sastopamas brūnaļģes Sphacelaria arctica un Polysiophonia fucoides, kā arī sārtaļģes Ceramium tenuicorne un Furcellaria lumbricalis. 5-20 m dziļumā atrodami īpaši unikāli ģeoloģiskas izcelsmes rifi – smilšakmens atsegumi, kurus kūstošais ledājs pārklājis ar laukakmeņu slāni. Viļņu darbības rezultātā laukakmeņi iegrimuši mīkstajā smilšakmens substrātā, veidojot smalkas, trauslas smilšakmens struktūras, kas sniedz patvērumu daudzām zemūdens bezmugurkaulnieku sugām. Unikālajiem veidojumiem būtu jāparedz īpaša aizsardzība un vēl detalizētāka teritorijas un bioloģiskās daudzveidības izpēte, jo šāda veida substrāts citās Rīgas līča daļās nav sastopams.
Teritorijā „Vitrupe – Tūja” esošie rifi no pašreiz apzināto rifu kopējās platības Latvijas teritoriālajos ūdeņos veido 8%. Rifi aizņem 2888 ha lielu platību jeb aptuveni 80% no kopējās Vitrupe – Tūja teritorijas.