Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai veiktu komerciālas darbības ar 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām pielikumos iekļautajiem apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem, no tiem iegūtiem produktiem, to pārvietošanu pār robežām vai Eiropas Savienības robežās u.c. darbības, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas attiecīgo īpatņu importam, eksportam un ievešanai no jūras (jeb - CITES atļauja) vai sertifikātus attiecīgo īpatņu reeksportam (jeb – CITES sertifikāts).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personai jāiesniedz iesniegums un aizpildīta atbilstošā pieteikuma veidlapa Dabas aizsardzības pārvaldei, kā arī jāveic valsts nodevas samaksu.
  Importa gadījumā – papildus jāiesniedz trešās valsts CITES (re)eksporta atļauja.
  CITES sertifikāta un īpatņu pārvietošanas gadījumā - dokumenti, kas apliecina īpatņu legālu ieguvi. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.

  Maksājumi.
  Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES atļaujām:
  Saņēmējs: Valsts Kase
  Reģ. Nr.: 90000050138
  Konts: LV23TREL1060210990000
  Bankas kods: TRELLV22
  Saņēmēja banka: Valsts kase

  Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES atļauju
  • Summa: 11,38 € (īpatņa izmantošana komerciāliem mērķiem – kods T)
  • Summa: 8,54 € (īpatņa izmantošana cirkam un ceļojošām izstādēm – kods Q)
  • Summa: 4,27 € (īpatņa izmantošana citiem mērķiem – kodi B, E, G, M, N un S)
  Atvieglojumus 100 % apmērā par CITES atļaujas vai CITES sertifikāta izsniegšanu piemēro:
  - ja īpatņa izmantošana ir paredzēta personīgām vajadzībām (kods – P);
  - medību trofejām (kods – H);
  - piespiedu pasākumiem (kods – L);
  - zooloģiskajam dārzam (kods – Z) vai;
  - ja CITES atļaujas vai CITES sertifikāta pieprasītājs ir tiešās pārvaldes iestāde.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dabas aizsardzības pārvalde izvērtē pieteikumu atbilstoši likumam „Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” un Padomes 1996. gada 9. decembra Regulai (EK) 338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību” un izsniedz attiecīgo CITES atļauju vai CITES sertifikātu vai arī pieņem lēmumu par CITES atļaujas vai CITES sertifikāta atteikumu.