Staldzenes stāvkrasts

Jūras stāvkrasts bijušās Būšnieku bākas tuvumā.

Staldzenes stāvkrasts karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Slīteres nacionālajā parkā, Natura 2000 teritorijā.
Kods: LV0442060
Administratīvais iedalījums: Ventspils novads, Ventspils pilsēta
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Piejūras zemienē, Ventavas līdzenumā, jūras krastā.
Dabas pieminekli veido dažāda vecuma un izcelsmes kvartāra nogulumu atsegumi Baltijas jūras stāvkrastā. Senākie nogulumi atsegumos ir vidējā pleistocēna (leduslaikmeta) Kurzemes apledojuma morēna, ko pārsedz jaunāki Latvijas apledojuma beigu fāzes sarkanbrūna māla slāņi. Holocēnu (pēcleduslaikmetu) atsegumos pārstāv pelēku aleirītu un kūdras ieslēgumus saturošu smilts un grants slāņkopa un Baltijas baseina dažādu attīstības stadiju nogulumi – Ancilus ezera pelēko aleirītu slāņkopa un Litorīnas jūras smilšu slāņi, kā arī Litorīnas laika Ventas sengultnē (vecupes ezerā) veidojies sapropelis, ko pārsedz kūdras slānis, kas veidojies holocēna klimatiskā optimuma laikā.
Krasta kraujas augstums ir līdz 7-8 m, bet vietā, kur ir izskalota vaļņveida kāpa – līdz 10-15 m.
 Jūras erozijas rezultātā stāvkrasts Staldzenes posmā atkāpjas ar ātrumu vidēji 1 m gadā.
Šajā teritorijā jūras stāvkrasta nobrukumā atrasts Baltijā lielākais bronzas laikmeta depozīts. Ar Vides ministrijas 2009. gada 20. janvāra rīkojumu Nr.16 aizsargājamajai teritorijai ir apstiprināts dabas aizsardzības plāns.
Teritorijā atrodas aizsargājams dižkoks – priede, kā arī Eiropas savienības aizsargājami biotopi - kaļķainas smiltāju pļavas (6120*), ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130*), mežainas piejūras kāpas (2180) un boreālie meži (9010*), kā arī virknes aizsargājamu augu sugu atradnes.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS