Dzilnas iezis
Dzilnas iezis karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440290
Administratīvais iedalījums: Amatas novads, Drabešu pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies pārejas joslā no Vidzemes augstienes uz Gaujavas zemieni, Amatas senlejā, upes kreisajā pamatkrastā.
Dabas pieminekli veido Dzilnas iezis - ainaviska smilšakmens krauja Amatas kreisajā pamatkrastā. Kraujā, kā arī tās piekājē un augšdaļā atsedzas vidusdevona Gaujas svītas smilšakmeņi un mālainie nogulumi, kā arī augšējā devona Amatas svītas smilšakmeņi ar retiem dolokrētiem.
Iezi divās daļās sadala grava. Amatas tecējuma virzienā pirmais, lielākais un ainaviski krāšņākais atsegums ir 120 m garš, bet otrs - 75 m garš.
Dzilnas ieža abu atsegumu lejasdaļai ir līdzīgs ģeoloģiskais griezums. Pamatnē ieguļ sarkani un raibi Gaujas svītas mālainie nogulumi. Tos pārsedz 10-15 m biezi, dažāda rupjgraudainuma slīpslāņoti Gaujas svītas smilšakmeņi, kas veido atseguma sienas galveno daļu. Tajos ir sastopamas vairākas erozijas virsmas, vietām ar māla saveltņu konglomerātiem. Virsmām ir atšķirīgs krituma leņķis un virziens. Plūdmaiņu procesu pazīmes šajos iežos nav konstatētas. Šāda uzbūve un sastāvs ir tipiski Gaujas svītas smilšakmeņiem. Lielākajā atsegumā smilšakmeņus pārsedz Gaujas svītas augšējās daļas māli (aptuveni 8 m biezi), kas ir daļēji noplūduši un aizauguši. Tiem uzguļ Amatas svītas smilšakmeņi, kuru biezumu ir grūti noteikt (svīta nav pilnā biezumā), un tieši zem kraujas augšmalas ir izsekojami arī šīs svītas dolokrēti.
Dabas piemineklī ir iekļauti visi Dzilnas ieža devona atsegumi, kā arī gravas, sīkās alu veida plaisas, avoti un strauti.
Dabas pieminekļa teritorijā Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi smilšakmens pamatiežu atsegumi (8220) un upju straujteces un dabiski upju posmi (3260).
Pa Dzilnas ieža kraujas augšu iet laba taka, bet kraujas pakāje ir grūti sasniedzama noslīdeņu dēļ. Tuvu atseguma augšai pienāk meža ceļš.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem devona stratigrāfijas un ģeomorfoloģijas pētījumiem, gan dzīvās dabas vērtību saglabāšanai, gan kā ainaviski vērtīgu veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs kā tūrisma objekts.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS