Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums karte

Dabas pieminekli veido augšējā devona Famenas stāva Šķērveļa svītas Nīkrāces ridas dolomītu atsegumi Škerveļa labajā krastā aptuveni 300 m no ietekas Ventā.

Dolomītu atsegumu virknes garākais atsegums ir 32 m garš un 4,8 m augsts, bet virzienā uz augšteci novērojami atsevišķi līdz 2 m augsti atsegumi krastā, kā arī nepārtraukts atsegums upes gultnē. Atsegumu joslas kopgarums ir 325 m.

Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums
Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums". Foto: Mārīte Keiša

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas liegumā Ventas un Šķērveļa ieleja.
Kods: LV0440910
Administratīvais iedalījums: Skrundas novads, Nīkrāces pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Pieventas zemienē, Šķērveļa senlejā, upes labajā krastā.

Dabas pieminekli veido augšējā devona Famenas stāva Šķērveļa svītas Nīkrāces ridas dolomītu atsegumi Škerveļa labajā krastā aptuveni 300 m no ietekas Ventā. Dolomītu atsegumu virknes garākais atsegums ir 32 m garš un 4,8 m augsts, bet virzienā uz augšteci novērojami atsevišķi līdz 2 m augsti atsegumi krastā, kā arī nepārtraukts atsegums upes gultnē. Atsegumu joslas kopgarums ir 325 m.

Atsegumu 4,8 m augstumā veido Nīkrāces ridas dolomīts - zilganpelēks un brūnganpelēks, neregulāri slāņots, kavernozs, vietām ar šūnveida tekstūru, ar zilgana mālaina materiāla iekļāvumiem šūnās; slāņa apakšējā daļā ir palielināts mālainā materiāla daudzums, bet slāņa augšdaļu veido tīrāks dolomīts.

Dolomīti, kuriem bieži ir šūnveida tekstūra, domājams, veidojušies kā dolokrēti tuksnešu apstākļos pēc devona baseina atkāpšanās (Stinkulis u.c., 2007).

Atsegumu posma vidusdaļā virs upes gultnes ir neliela, aptuveni 9 m gara, 4,5 m plata un 0,5 m augsta saliņa, kas atgādina Staburagam līdzīgu veidojumu no šūnaina dolomīta un saldūdens kaļķiežiem.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamais biotops karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS