Stoķu klintis un Patkula ala

Foto: D.Ozols

Stoķu klintis un Patkula ala karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0442000
Administratīvais iedalījums: Valmieras novads, Vaidavas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Ziemeļvidzemes zemienes Burtnieka līdzenuma dienvidu galā, Strīķupes senlejā.
Dabas piemineklis sastāv no vidējā devona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmeņu atsegumu joslas ar kopējo garumu 75 m, ieskaitot nelielu pārtraukumu, kā arī 4 dažāda lieluma alām. Dabas piemineklis ir izvietots 20 m dziļajā Vaidavas (Strīķupes) ielejā, upes kreisajā krastā, netālu no Stoķu mājām.
Atsegumu joslas kopējais garums ir 75 m, ieskaitot nelielu pārtraukumu. Atsegumu augstums ir līdz 5 m. Lielākās no alām - Patkula alas eju kopgarums ir 80 m.
Teritorijā ir divi avoti, kuru ūdensdeve ir aptuveni 1 un 0,5 L/sek.
Patkula ala ir pieskaitāma Latvijas lielākajām alām. Atsegumos un alu sienās sastopamie Burtnieku svītas smilšakmeņi citur tuvākajā apkārtnē nav sastopami atsegtā veidā.
Nozīmīgākie ģeoloģiskie objekti šajā dabas piemineklī ir alas. Kopskaitā 4 alas ir novērojamas atsegumu joslas centrālajā un ziemeļu daļā. Tās tiek raksturotas pēc kārtas virzienā uz ziemeļiem:
1) Patkula ala ir vislielākā. Kopumā ir 80 m gara. Alas ieejas augstums ir 3,2 m, tā apakšā ir 1,7 m plata. Ala dalās 2 ejās, labā no kurām garāka un platāka. Vietām abas ejas savienojas, veidojot kolonas un tuneļus.
2) Otrajai alai ir 2 ejas – kreisā, 2,5 m un labā, 5 m. No kreisās iztek avots ar debitu aptuveni 0,5 l/s.
3) Trešā ala ir izveidojusies gar subvertikālu plaisu (lūzumu) un tās garums vismaz 4 m. No alas iztek avots ar debitu vismaz 1 l/s. Šo avotu, domājams, sauc par Stoķu svētavotu (Veselības avotiņu).
4) Ceturtajai alai ir liela ieejas niša un garums aptuveni 5 m.
Atsegumus veido raksturīgs rūsgans vidējā devona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmens. Smilšakmeņos dominē muldveida slīpslāņojuma tekstūras un vērojamas plaši izplatītas vizlaini mālainas kārtiņas uz slīpajiem slānīšiem – plūdmaiņu pazīmes. Pēc pašreizējā viedokļa, Burtnieku laikposmā Baltijas devona baseina ziemeļu daļā ir attīstījusies plūdmaiņu ietekmēta delta.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: smilšakmens atsegumi (8220); netraucētas alas (8310); upju straujteces un dabiski upju posmi (3260).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS