Nidas pludmale
Nidas pludmale karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā un Natura 2000 teritorijā Pape.
Kods: LV0441050
Administratīvais iedalījums: Rucavas novads, Rucavas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Piejūras zemienē, Bārtavas līdzenumā, Baltijas jūras krastā.
Dabas pieminekli veido Baltijas jūras pludmales posms - pati pludmale, priekškāpu josla un neliela daļa no krasta kāpu joslas. Nidas pludmales dienvidu daļā atsedzas jūras, pludmales un eolie nogulumi ar uzpūstu krasta kāpu. Pašā dabas pieminekļa ziemeļu daļā pludmales joslu veido vieta, kur pēdējo 2500 gadu laikā ir pilnīgi izskalota Litorīnas jūras nērija ar augsto kāpu joslu. Mūsdienās jūra erodē bijušās Litorīnas jūras Nidas lagūnas zemo līdzenuma (mūsdienās Nidas purva) daļu un jūras krastā un pludmalē epizodiski pēc vētrām atsedzas kūdra, sapropelis un mālainas kūdras slāņi ar nesadalījušos koku stumbriem, zariem un celmiem. Dabas pieminekļa Nidas pludmale kopējais garums ir 3,4 km.
Pludmali veido dažāda rupjuma smilts ar oļiem un grants joslām, kuru atsevišķos gados, sevišķi pagājušā gadsimta 60.-80. gados, aizstāja tīra oļu pludmale. Pēdējās desmitgades laikā Nidā nav vairs sastopama tipiskā oļu pludmale. Dabas pieminekļa dienvidu daļā pludmales tips ir grants-smilts-oļu (dominējošā frakcija mainīga) pludmale, pašā ziemeļu daļā tā pāriet smilšu pludmalē ar mainīgu oļu piejaukumu (88)). Pludmales platums miera periodā (vasarā) ir no 20 līdz 40 m. Jūras zemūdens nogāzes seklūdens joslā smalkas smiltis ar vienu zemūdens vālu, bet dziļāk par 5 m izobātu, sevišķi pret Papi – grantaina smilts ar oļiem un laukakmeņiem.
Nidas apkārtnē jūrai raksturīgs zems (no 3 līdz 10 m vjl.), izlīdzināts krasts ar šauru (10-20, vietām līdz 50 pat 200 m) krasta kāpu joslu, kas vētru laikā daļēji tiek erodēta un atkāpjas iekšzemes virzienā. Priekškāpa tiek vētrās erodēta un ir vāji izveidota, atjaunojas bezvētru gados.
Zem kāpu smiltīm 1-2 m vjl. ieguļ Litorīnas jūras Nidas lagūnezera sapropelis un māls, ko pārsedz purva kūdra. Ap 1,5 km uz dienvidiem no Papes kanāla pret Jauno mežu jūra erodē Nidas purvu, un minētie nogulumi vietām atsedzas pludmalē.
Starp Nidu un Papi pamatkrasts kopš 1933./34. gada ir atkāpies maksimāli par 20-50 m. Nidas ciema dienvidu galā - līdz 80 m. Lietuvas pētnieki prognozē, ka saistībā ar Būtiņģes naftas termināla darbību nodrošinošo krasta hidrotehnisko būvju celtniecību Nidas apkārtnē Latvijā pamatkrasta erozija turpināsies.
Dabas pieminekļa teritorija pēc Latvijas jūras krasta erozijas risku noteicošajiem lokālajiem apstākļiem pieskaitāma pie 5. krasta rajona (atklātās Baltijas jūras krasts), kas raksturojas ar augstu erozijas risku, apbūves un infrastruktūras apdraudējumu un lokālu plūdu risku vētrās ar vējuzplūdu līmeni lielāku par 1,2m vairāk kā 5 stundu laikā.
Dabas pieminekļa teritorija ir atklāta, priekškāpa nedaudz apaugusi ar krūmiem un kokiem.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājami biotopi - ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130*), pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm 2140* un boreālie meži (9010*).
Teritoriju nepieciešams saglabāt zinātniskiem ģeoloģiskiem pētījumiem.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS