Raunas Staburags

Foto: A.Soms

Raunas Staburags karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0503300
Administratīvais iedalījums: Raunas novada Raunas pagasts.
Platība: 25 ha
Dibināšanas gads: 1987

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Raunas Staburags ir sacementētu saldūdens kaļķiežu jeb šūnakmens krauja. Tā ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur avotkaļķi izgulsnējušies, veidojot klintij līdzīgu atsegumu, kas joprojām ir aktīvs un notiek avotkaļķu izgulsnēšanās. Raunas Staburags ir arī viena no nozīmīgākajām Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājama biotopa "Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus" atradnēm valstī.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS