Klintaines sausgultne un karsta kritenes
Klintaines sausgultne un karsta kritenes karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas daļēji dabas liegumā un Natura 2000 teritorijā Klintaine.
Kods: LV0440020
Administratīvais iedalījums: Pļaviņu novads, Klintaines pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija atrodas Daugavas senlejā, vietā, kur senleju ietverošās paugurvaļņu makroformas nodala Viduslatvijas zemieni no Austrumlatvijas zemienes.
Dabas pieminekli veido Klintaines, jeb Būdas dzirnavu upītes ieleja ar upes gultnē esošajām kritenēm – ūdensrijējiem un sausgultnes posmu.
Upītes gultnes augšgalā, lejpus dzirnavu dīķa un aizsprosta gultnes malās atrodas sīki dolomīta atsegumi. Gultnē ir vairāki ūdensrijēji, bet lielākais no tiem, gultnes vidusdaļā, uzņem praktiski visu upes noteci mazūdens periodā.
Sausgultne ir izsekojama līdz ūdenskrātuves līcim. Ūdeņu izplūde, kas agrāk bijusi avotā Daugavas krastā, atrodas zem ūdenskrātuves līmeņa.
Teritorijas austrumu mala ietiecas pamestā applūdušā dolomīta karjerā, kurā ir daļēji aizbirusi dolomītu atseguma siena - Daugavas svītas apakšējās pasvītas dolomīti.
Teritorijā novēroti aizsargājami augi meža vizbulis (Anemone sylvestris) un dziedniecības indaine (Vincetoxicum hirundinaria).
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs visas Latvijas mērogā kā viena no izteiksmīgākajām un vieglāk pieejamajām ūdensrijēju izpausmes vietām.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem, hidroģeoloģijas, ģeoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu un bioloģiskās daudzveidības ziņā vērtīgu teritoriju, kas ir potenciāli nozīmīga dabas tūrismam.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS