Atrašanās vieta

Apes dolomīta atsegumā atrodas Apes dolomīts jeb apīts, kas ir rupjkristāliskais dolomīta paveids. Atsegumi izvietojušies divos, blakusesošos karjeros. Lielākajā no tiem ir vērojams kontakts starp šo rupjkristālisko apītu (augšā) un smalkkristālisku Pļaviņu svītas dolomītu (apakšā).  

Apes karjeri ir vienīgā zināmā vieta, kur Latvijas teritorijā var apskatīt apīta atsegumus.

Apes dolomīta atsegums

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440070
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novads, Apes pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija atrodas Vidusgaujas zemienē, Trapenes līdzenumā.

Dabas piemineklis ir Latvijas rupjkristāliskāko dolomītu – t. s. Apes tipa dolomītu jeb „apītu” – atsegumi divos blakusesošos karjeros. Šis karbonātiezis ar kristālu izmēru līdz 1 un pat 2 mm ir rupjkristāliskākais dolomīta paveids mūsu valsts teritorijā.

Apes tipa dolomīti („apīti”) ir rupjkristāliski, bieži poraini dolomīti, kuriem nereti ir vērojama arī pareiza, romboedriska kristālu forma. Dolomīti ir plātņaini, retāk kavernozi. Kavernas, domājams, izveidojušās izšķīdušu stromatoporu vietā.

Karjeru sienu kopgarums dabas pieminekļa  robežu ietvaros ir gandrīz 500 m, taču tikai mazākā daļa sienas ir saglabājusies atsegta un nav notikusi aizaugšana ar augāju.

Vēsturiski dabas piemineklis atradās tikai mazākajā karjerā, tomēr lielākajā un nesenāk izstrādātajā karjerā atsegumi ir ievērojami lielāki un izteiksmīgāki. Šeit karjera dienvidu malā apīts atsedzas līdz 4 m augstu sienu veidā. Atsegumi ir skaisti un izteiksmīgi. Tajos novērojama apīta raksturīgā rupjkristāliskā uzbūve, kavernas ar kalcīta drūzām, kā arī konstatēta fosīla stromatoporu būve ar velves veida augšējo malu - 2,20 m plata un 0,70 m augsta. Lielākajā no karjeriem ir vērojams kontakts starp šo rupjkristālisko apītu (augšā) un smalkkristālisku Pļaviņu svītas dolomītu (apakšā).

Apes karjeri ir vienīgā zināmā vieta, kur Latvijas teritorijā atsedzas rupjkristāliskais dolomīts – apīts.

Dabas pieminekļa teritorijā ir Eiropas Savienības aizsargājamais biotops: karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk