Apes dolomīta atsegums

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440070
Administratīvais iedalījums: Apes novads, Apes pilsētas lauku teritorija

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Vidusgaujas zemienē, Trapenes līdzenumā.

Dabas piemineklis ir Latvijas rupjkristāliskāko dolomītu – t. s. Apes tipa dolomītu jeb „apītu” – atsegumi divos blakusesošos karjeros. Šis karbonātiezis ar kristālu izmēru līdz 1 un pat 2 mm ir rupjkristāliskākais dolomīta paveids mūsu valsts teritorijā.

Karjeru sienu kopgarums dabas pieminekļa ieteicamo robežu ietvaros ir gandrīz 500 m, taču tikai mazākā daļa sienas ir saglabājusies no aizaugšanas.

Vēsturiski dabas piemineklis atradās tikai mazākajā karjerā, tomēr lielākajā un nesenāk izstrādātajā karjerā atsegumi ir ievērojami lielāki un izteiksmīgāki. Šeit karjera dienvidu malā apīts atsedzas līdz 4 m augstu sienu veidā. Atsegumi ir skaisti un izteiksmīgi. Tajos novērojama apīta raksturīgā rupjkristāliskā uzbūve, kavernas ar kalcīta drūzām, kā arī konstatēta fosīla stromatoporu būve ar velves veida augšējo malu - 2,20 m plata un 0,70 m augsta. Lielākajā no karjeriem ir vērojams kontakts starp šo rupjkristālisko apītu (augšā) un smalkkristālisku Pļaviņu svītas dolomītu (apakšā).

Apes karjeri ir vienīgā zināmā vieta, kur Latvijas teritorijā atsedzas rupjkristāliskais dolomīts – apīts.

Dabas pieminekļa teritorijā ir Eiropas Savienības aizsargājamais biotops karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS