Jeru alas karte

Rūjas upes pamatkrasta nogāze ar vienu lielāku un vairākiem sīkiem atsegumiem, kuros atsedzas vidusdevona Živetas stāva Burtnieku svītas ieži un augšējā pleistocēna Latvijas svītas nogulumi - pēdējā apledojuma morēna. Lielākajā atsegumā zem nobirām ir divas nelielas alas un teritorijā atrodas vairāki avoti.

Jeru alas

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0441840
Administratīvais iedalījums: Valmieras novads, Jeru pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Rūjas kreisajā krastā, upes un senlejas pamatkrastā, lejpus Imantas dzirnavām, Burtnieka līdzenumā, Ziemeļvidzemes zemienē.

Dabas pieminekli veido pamatkrasta nogāzes atsegums, kurā atsedzas vidusdevona Živetas stāva Burtnieku svītas ieži un augšējā pleistocēna Latvijas svītas nogulumi - pēdējā apledojuma morēna.  Šā gadsimta sākumā atsegumā atradās divas nelielas alas, no kurām lielākā bija 7 m gara. Šobrīd alas sedz nobiras, kas radušās prāvā nobrukumā atseguma vidusdaļā. Teritorijā atrodas vairāki avoti un lielākais no tiem ir ar ūdensdevi aptuveni 3 l/sek.

Rūjas senleja, kuras pamatkrastā atsegums atrodas, veidojusies pēdējā apledojuma noslēgumā kušanas ūdeņiem zem ledāja plūstot austrumu virzienā. Lielākais pamatiežu atsegums ir samērā jauns veidojums, kas izveidojies 20. gs noslēgumā  intensīvo pavasaru palu laikā no aizsprosta plūstošās straumes ietekmē.

Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi: smilšakmens atsegumi (8220) un nogāžu un gravu meži (9180*). Klintīs ir liels skaits čurkstu alu, no kurām 5-10 tiek apdzīvotas.

Dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs gan no ģeoloģijas zinātņu viedokļa, gan kā izcilas ainavas galvenā sastāvdaļa, gan kā nozīmīga aizsargājamu biotopu vieta.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk