Ventas rumba karte

Dabas pieminekli veido dolomītu kāple ar ūdenskritumu un atsegumi Ventas krastos. Atkarībā no ūdens daudzuma upē, dolomīta kāple var būt pilnībā vai daļēji segta ar pāri plūstošo ūdeni. Ūdenskrituma pārgāzē senatnē ir iecirstas vairākas teknes, kas izmantotas zivju ķeršanai.

Dabas piemineklis ir vislielākais un iespaidīgākais no Latvijas ūdenskritumiem un ļoti populārs tūrisma objekts.

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas liegumā Ventas ieleja.
Kods: LV0440850
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novads, Kuldīgas pilsēta
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Pieventas (Kursas) zemienē, Ventas senlejā.

Dabas pieminekli veido augšdevona Frana stāva Pļaviņu svītas dolomītu kāple ar ūdenskritumu un atsegumi Ventas krastos.

Ventas rumbas ūdenskrituma veidošanos konkrētajā vietā ir noteikusi blīva monolīta biohermu (koraļu, stromatolītu u. c.) dolomīta slāņa klātbūtne Ventas ielejas pamatnē. Blīvais, horizontāli iegulošais dolomīta slānis kopā ar pagulošo, mazāk izturīgo slāņu izskalošanu upes straumes ietekmē nodrošina krasas, izteiktas vienlaidus kāples veidošanos un pastāvēšanu visā upes ielejas platumā. Tas ir vislielākais un iespaidīgākais no Latvijas ūdenskritumiem.

Dolomīta kāples platums: no krasta līdz krastam ir 200 m, bet mērot gar kāples kroti aptuveni 250 metri, kāple ir stāva, viendabīga visā upes platumā, tās augstums ieskaitot zemūdens daļu 2-3 m. Ūdenskrituma augstums 2 metri, zem ūdenskrituma upes vidusdaļā ap 1 metru dziļa bedre.

Minētās dolomīta kāples krotes līnija dabā ir skaidri izteikta. Atkarībā no ūdens daudzuma upē, dolomīta kāple var būt pilnībā vai daļēji segta ar pāri plūstošo ūdeni. Ūdenskrituma pārgāzē senatnē ir iecirstas vairākas teknes, kas izmantotas zivju ķeršanai. No 17. līdz 19. gs dažādos laikos ir ticis veidots kanāls ūdenskrituma apiešanai, kuģošanas nodrošināšanai, tomēr tas nav pabeigts.

Dolomīta atsegumi turpinās gar upes gultnes un kanāla malām lejteces virzienā. Krasta atsegumos ir labi novērojama dolomīta slāņu uzbūve ar slāņojumu, atsevišķiem fosiliem un minerālu veidojumiem (stomatolīti, kalcīta drūzas u. c.). Dolomīta atsegumiem ir gan zinātniska, gan estētiska vērtība.

Dabas pieminekļa teritorijā ir avotam, kas atrodas Ventas kreisajā krastā teritorijas ziemeļu daļā un tā debits ir aptuveni 3 l/sek.

Šā brīža ģeoloģiskie procesi dabas pieminekļa teritorijā nav ļoti aktīvi, tomēr gadu gaitā notiek lēna dolomīta kāples vidusdaļas atkāpšanās Ventas augšteces virzienā.

Teritorijā ir konstatēti Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: upju straujteces un dabiski upju posmi (3260) un karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210).

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk