Ventas rumba
Ventas rumba karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas liegumā Ventas ieleja, Natura 2000 teritorijā.
Kods: LV0440850
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas pilsēta

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Pieventas (Kursas) zemienē, Ventas senlejā.
Dabas pieminekli veido augšdevona Frana stāva Pļaviņu svītas dolomītu kāple ar ūdenskritumu un atsegumi Ventas krastos.
Ventas rumbas ūdenskrituma veidošanos konkrētajā vietā ir noteikusi blīva monolīta biohermu (koraļu, stromatolītu u. c.) dolomīta slāņa klātbūtne Ventas ielejas pamatnē. Blīvais horizontāli iegulošais dolomīta slānis kopā ar pagulošo, mazāk izturīgo, slāņu izskalošanu upes straumes ietekmē nodrošina krasas, izteiktas vienlaidus kāples veidošanos un pastāvēšanu visā upes ielejas platumā.
Minētās dolomīta kāples krotes līnija dabā ir skaidri izteikta. Atkarībā no ūdens daudzuma upē, dolomīta kāple var būt pilnībā vai daļēji segta ar pāri plūstošo ūdeni. Ūdenskrituma pārgāzē senatnē ir iecirstas vairākas teknes, kas izmantotas zivju ķeršanai. No 17. līdz 19. gs dažādos laikos ir ticis veidots kanāls ūdenskrituma apiešanai, kuģošanas nodrošināšanai. Tomēr tas nav pabeigts.
Dolomīta atsegumi turpinās gar upes gultnes un kanāla malām lejteces virzienā. Krasta atsegumos ir labi novērojama dolomīta slāņu uzbūve ar slāņojumu, atsevišķiem fosiliem un minerālu veidojumiem (stomatolīti, kalcīta drūzas u. c.). Dolomīta atsegumiem ir gan zinātniska, gan estētiska vērtība. Turklāt tie ir Eiropas Savienības aizsargājamais biotops karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210). Vēl teritorijā atrodas ES nozīmes aizsargājams biotops upju straujteces (kods 3260).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS