Zartapu grava karte

Dabas pieminekli veido vidusdevona Živetas stāva Narvas svītas iežu atsegumi un ūdenskritums Zartapu upītes ielejā. Ielejas posms ar atsegumiem ir 300 m garš un ielejas dziļums ir līdz 10-15 m. Atsegumi ir līdz 4 m augsti un atrodas abos upītes krastos.

Ūdenskritums ir ļoti ainavisks. Tas ir izveidojies cilvēku darbības rezultātā un atrodas tieši uz stigas - grāvī, kas iztaisno Zartapu strautu. Ūdenskritums ir izveidojis ap 15 m garu kanjonveida gravu un tā augstums ir 2,2 m un platums līdz 0,6 m.

Zartapu grava
Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Zartapu grava". Zartapu strauta ūdenskritums. Foto: Vilnis Skuja

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Slīteres nacionālajā parkā
Kods: LV0441650
Administratīvais iedalījums: Talsu novads, Dundagas pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Zartapu upītes ielejā, vietā, kur tā šķērso senās Litorīnas jūras krasta kāpli, Irves līdzenumā, Piejūras zemienē, Kurzemes pussalas pašā ziemeļu galā.

Dabas pieminekli veido vidusdevona Živetas stāva Narvas svītas iežu atsegumi un ūdenskritums.

Zartapu upītes ielejā atsedzas Narvas svītas smilšakmeņi un aleirītiski māli. Ielejas posms ar atsegumiem ir 300 m garš un ielejas dziļums ir līdz 10-15 m.

Atsegumi, ko veido galvenokārt smilšakmeņi, ir līdz 4 m augsti un atrodas abos upītes krastos. Atsevišķu atsegumu augšdaļā atsedzas arī aleirolīti un māli. Narvas svītas ieži ir vissenākie, kādi atsedzas Latvijas teritorijā.
Vairākos atsegumos ir seni iegravējumi – petroglifi.

Aptuveni 4,2 m augsto atsegumu pie Zartapu ūdenskrituma veido gaiša smilšakmens un raibkrāsainu aleirolītu un mālu slāņu mija. Ūdenskritums ir ļoti ainavisks. Tas ir izveidojies cilvēku darbības rezultātā un atrodas tieši uz stigas - grāvī, kas iztaisno Zartapu strautu. Ūdenskritums ir izveidojis ap 15 m garu kanjonveida gravu. Ūdenskrituma augstums 2,2 m un platums līdz 0,6 m. Sausās vasarās tas izsīkst.

Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi: upju straujteces un dabiski upju posmi (3260), slapji virsāji (4010), smilšakmens atsegumi (8220), lakstaugiem bagāti egļu meži (9050), purvaini meži (91D0*).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk