Zartapu grava
Zartapu grava karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Slīteres nacionālajā parkā, Natura 2000 teritorijā.
Kods: LV0441650
Administratīvais iedalījums: Dundagas novads, Dundagas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Zartapu upītes ielejā, vietā, kur tā šķērso senās Litorīnas jūras krasta kāpli, Irves līdzenumā, Piejūras zemienē, Kurzemes pussalas pašā ziemeļu galā.
Dabas pieminekli veido vidusdevona Živetas stāva Narvas svītas iežu atsegumi un ūdenskritums.
Zartapu upītes ielejā atsedzas Narvas svītas smilšakmeņi un aleirītiski māli. Ielejas posms ar atsegumiem ir 300 m garš un ielejas dziļums ir līdz 10-15 m.
Atsegumi, ko veido galvenokārt smilšakmeņi, ir līdz 4 m augsti un atrodas abos upītes krastos. Atsevišķu atsegumu augšdaļā atsedzas arī aleirolīti un māli. Narvas svītas ieži ir vissenākie, kādi atsedzas Latvijas teritorijā.
Vairākos atsegumos ir seni iegravējumi – petroglifi.
Aptuveni 4,2 m augsto atsegumu pie Zartapu ūdenskrituma veido gaiša smilšakmens un raibkrāsainu aleirolītu un mālu slāņu mija. Ūdenskritums ir ļoti ainavisks. Tas ir izveidojies cilvēku darbības rezultātā un atrodas tieši uz stigas - grāvī, kas iztaisno Zartapu strautu. Ūdenskritums ir izveidojis ap 15 m garu kanjonveida gravu. Ūdenskrituma augstums 2,2 m un platums līdz 0,6 m. Sausās vasarās tas izsīkst.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), mežainas piejūras kāpas (2180), slapji virsāji (4010), veci vai dabiski boreāli meži (9010), purvaini meži (91D0).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS