Līčupes atsegums karte

Dabas pieminekli veido reti sastopamu starpmorēnas nogulumu atsegumi. Ap 10 m augstajā Ogres labajā krastā, ielejas pamatkrasta kraujā atsedzas glacitektoniski deformēti morēnas slāņi ar smilšmālu starpslāņiem un ievērojamu daudzumu Portlandia arctica gliemeņu čaulu kopā ar jūras nogulumiem. Atsegumi ir vairākos posmos vairāku simtu metru garumā, taču izteiktākie ir asā upes līkumā lejpus Līčupes ietekas.

Ģeoloģiskais veidojums tiek traktēts arī kā Līčupes starpmorēnu nogulumu atsegums, kaut marīnais (jūras izcelsmes) materiāls (domājams, izgulsnējies Felicianovs starpleduslaikmetā) un gliemju čaulas pārgulsnēti un iejaukti glacigēnajos nogulumos.

Līču slāņi

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā un Natura 2000 teritorijā Ogres ieleja.
Kods: LV0441310
Administratīvais iedalījums: Ogres novads, Taurupes pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Vidzemes augstienē, Augšogres pazeminājumā, Līčupes un Ogres satekā.

Dabas pieminekli veido reti sastopamu starpmorēnas nogulumu atsegumi. Ap 10 m augstajā Ogres labajā krastā, ielejas pamatkrasta kraujā atsedzas glacitektoniski deformēti morēnas slāņi ar smilšmālu starpslāņiem un ievērojamu daudzumu Portlandia arctica gliemeņu čaulu kopā ar jūras nogulumiem. Atsegumi ir vairākos posmos vairāku simtu metru garumā, taču izteiktākie ir asā upes līkumā lejpus Līčupes ietekas.

Ģeoloģiskais veidojums tiek traktēts arī kā Līčupes starpmorēnu nogulumu atsegums, kaut marīnais (jūras izcelsmes) materiāls (domājams, izgulsnējies Felicianovs starpleduslaikmetā) un gliemju čaulas pārgulsnēti un iejaukti glacigēnajos nogulumos.

Datējumu rezultāti arī norāda uz to, ka šie agrā Vislas laika nogulumi ietverti vēlāka laika apledojuma vidē un pārvietoti suglaciālos apstākļos no to sākotnējās veidošanās vietas Rīgas līcī uz pašreizējo atrašanas vietu
Atsegumu garums apmēram 120 m, augstums līdz 10 m.

Pateicoties O. Āboltiņa un kolēģu, t.sk. Igaunijas, pētījumiem iegūti nogulumu sagulumu raksturojoši zīmējumi, izdarīti mērijumi un veikta gliemežvāku vecuma noteikšana. Elektronu paramagnētiskās rezonanses (ESR) metode pieciem paraugu komplektiem, kas satur gliemeņu Portlandia Arctica čaumalas no Līčupes un Daugmales Tomēniem, uzrāda vecumu robežās starp 86,0 ± 6,8 līdz 105,0 ± 9.2 tūkstošiem gadu.

Datējumu rezultāti arī norāda uz to, ka šie agrā Latvijas laika nogulumi ietverti vēlāka apledojuma vidē un pārvietoti.

Ogres pamatkrasts ir upes sānu erozijas skarts - tiek atsegti nogulumi un apkārtnes reljefu veidojošās slāņkopas.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - upju straujteces un dabiski upju posmi (3260) un nogāžu un gravu meži (9180*) (36)).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS