Spiģu ala

Foto: D.Ozols, A.Soms

Spiģu ala karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0441900
Administratīvais iedalījums: Naukšēnu novads, Naukšēnu pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Sedas upes senlejā un ielejā, labajā pamatkrastā, Burtnieka līdzenumā, Ziemeļvidzemes zemienē.
Dabas pieminekli veido ala, ap 1,5 m augsta trīsstūra veida sprauga, kas mazliet līkumodama ietiecas smilšakmens klintī ap 4 m un tad pagriežoties pa labi turpinās vēl 2 m līdz kļūst tik šaura un zema, ka tajā vairs nevar iekļūt. Alas dibenu klāj no tās izplūstošā avota ūdens. Tā debits aptuveni 5 litri sekundē.
Alu ietverošais atsegums ir neliels, līdz 5m augsts. Tas izveidojies Sedas pamatkrasta nogāzē pateicoties avota darbībai. Atsegumu veido sarkanīgs vidusdevona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmens. Iezis satur fosīlo zivju atliekas. Tajā kā atsevišķi lēcveida ieslēgumi ir kvartāra fluviglaciālā smilts un grants.
Pēc nostāstiem atsevišķos hidroģeoloģiskā režīma apstākļos avots izdod rūcošas skaņas.
Ala veidojusies pa plaisām smilšakmeņos. Plaisu izcelsme, iespējams, saistīta ar leduslaikmeta šļūdoņa darbību, par ko liecina kušanas ūdeņu saskalotas smilts un grants ieslēgumi senajā smilšakmenī.
Pamatkrastu saposmo neliela sāngrava, virs pamatkrasta ir atsevišķas seklas kritenes, kas liecina par iespējamiem pazemes tukšumiem arī citviet.
Pirms piegulošā meža nociršanas atsegumā ligzdoja zivju dzenīši. Potenciāls nogāžu un gravu meža biotops (9180) pamatkrasta nogāzē un sāngravā.
Vēl pagājušā gadsimta vidū cauri teritorijai vedis Kārķu – Ēveles ceļš un blakus bijis tilts pār Sedu. Vēsturiskais ceļš šobrīd izbeidzas pie upes blakus alai.
Smilšakmens atsegums ar prāvo avotu ir vienīgie šādi veidojumi plašā apkārtnē. Dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs arī ainavisko un dzīvās dabas vērtību dēļ. Avots ir valsts nozīmes pazemes ūdeņu monitoringa vieta.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS