Vecmelderu avoti
Vecmelderu avoti karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0440760
Administratīvais iedalījums: Aknīstes novads, Aknīstes pagasts

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Susejas senlejas atzarā, Aknīstes nolaidenumā, Austrumlatvijas zemienes dienvidu galā.
Dabas pieminekli veido izteikta negatīvā reljefa forma – senlejas atzars ar stāvām nogāzēm un izlīdzinātu gultnes daļu, ko aizņem dzirnavu dīķis un purvainas platības. Senlejas nogāzes lejasdaļā  un gultnē konstatētas vairāk kā 10 pazemes ūdeņu izplūdes vietas – gan kā avoti, gan avoksnāji ar kūdras kupoliem un terasveida kūdras pacēlumiem. Lielākais no Vecmelderu avotiem atrodas senlejas atzara dienvidu malā, tuvu tā savienojumam ar Susejas senleju, nogāzes lejasdaļā, netālu no dzirnavu dīķa līmeņa. Avota ūdensdeve 23 l/sek., mērīta 2012. gada 2. jūlijā. Avots izplūst no zemūdens alas veida atvēruma un tālāk pa īsu strautu aiztek uz dzirnavu dīķi. Ūdens dzidrs, bezkrāsas, strautā izgulsnē oranžas dzelzs savienojumu nogulsnes un saldūdens kaļķi. Pārējie avoti un avoksnāji  ir ar mazākiem debitiem. Tie izplūst pārpurvotās vietās, kur ūdensdevi grūti novērtēt. Literatūrā minēti vēl seši mazāki avoti senlejas atzara (‘gravas’) ziemeļu nogāzē.
Senlejas atzara nogāzēs zem 2 m kvartāra nogulumu segas konstatēti augšdevona Pļaviņu svītas dolomīti (4), kas teritorijā kalpo par ūdensnesēju horizontu.
Senleja ar tās atzariem kā iegrauzumi pamatiežu virsmā veidojusies leduslaikmeta noslēgumā fluviglaciālo straumju erozijas rezultātā - kušanas ūdeņiem zem ledāja meklējot ceļu ledus mēles malas virzienā.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160), avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus (7220), kaļķaini zāļu purvi (7230), nogāžu un gravu meži (9180), konstatēta apdzīvota liela plēsēja, iespējams, ka kāda ērgļa ligzda.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS