Atrašanās vieta

Dabas pieminekli veido Amulas senlejas iecirknis ar pamatiežu atsegumiem upes stāvajos krastos.

Ainaviska senleja ar Amulas upīti, nogāžu mežiem un dižkokiem.

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā "Abavas senleja".
Kods: LV0441790
Administratīvais iedalījums: Tukuma novads, Vānes un Matkules pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Amulas senlejā, depresijā starp Ziemeļkursas un Dienvidkursas augstienēm.   

Dabas pieminekli veido Amulas senlejas iecirknis ar pamatiežu atsegumiem upes stāvajos krastos. Atsedzas augšdevona Famenas stāva Elejas svītas māli, aleirolīti un dolomītmerģeļi. Atsegumi ir Elejas svītas apakšējās daļas stratotips. Griezuma augšdaļā atsedzas Jonišķu svītas dolomīti, kuros sastopamas svītai raksturīgas jūras organismu atliekas. Jauns atsegums izveidojies kraujas augšdaļā pie Mazskudrām. Nogāzēs izplūst vairāki avoti.

Atsegumi ir diezgan aizbiruši un pētāmi tikai pēc attīrīšanas. Šā brīža procesi dabas pieminekļa teritorijā izpaužas kā aizbirumu veidošanās atsegumos un periodiska atsegumu atjaunošanās upes sānu erozijas ietekmē.

Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs galvenokārt no ģeoloģisko zinātnisko vērtību un ainavas, kā arī dzīvās dabas vērtību saglabāšanas viedokļa.  

Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi: nogāžu un gravu meži (9180*), karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210), upju straujteces un dabiski upju posmi (3260), minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi (7160).

Senlejas nogāzes augšdaļā pie Mazskudrām aug vairāki dižkoki

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk