Langsēdes klintis
Langsēdes klintis karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā un Natura 2000 teritorijā Abavas senleja.
Kods: LV0441760
Administratīvais iedalījums: Kandavas novads, Matkules pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Imulas un Abavas senlejās, depresijā starp Ziemeļkursas un Dienvidkursas augstienēm.
Dabas pieminekli veido ainaviski izteiksmīga Imulas senlejas nogāze ar lielākiem augšdevona iežu atsegumiem. Aptuveni 14 m augstais smilšakmeņu, dolomītu, aleirolītu un māliežu atsegums atrodas upes labajā krastā un vairākos atseguma laukumos ietver Ogres, Stipinu un Amulas svītu slāņus.
Augšdevona Frana stāva Ogres svītā, ko veido slīpslāņoti smilšakmeņi un mālaini aleirītiski nogulumi, sastopamas bagātīgas mugurkaulnieku fosīlās atliekas – pārsvarā Bothriolepis maxima, kā arī Psammosteus un Holoptychius ģinšu pārstāvji. Stipinu svītu pārstāv karbonātiski ieži – dolomīti un dolomītmerģeļi.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – nogāžu un gravu meži (9180), minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160) un karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210). Imulas kreisajā krastā konstatēta daudzgadīgās mēnesenes (Lunaria rediviva) audze.
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs galvenokārt ģeoloģijas zinātnēm, bet vērtīgs arī kā augstvērtīga ainaviska teritorija ar būtiskām dzīvās dabas vērtībām.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas, stratigrāfijas, paleontoloģijas un ģeomorfoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs dzīvās dabas vērtību saglabāšanai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS