Rumbiņas ūdenskritums
Rumbiņas ūdenskritums karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0441280
Administratīvais iedalījums: Lielvārdes novads, Lielvārdes pilsēta
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Viduslatvijas zemienē, Lejasdaugavas senlejā, Rumbiņas ielejā.
Dabas pieminekli veido Rumbiņas ielejas posms ar kāpli augšdevona Ogres svītas dolomītsmilšakmeņos, kas veido ūdenskritumu, kā arī atsegumi gultnes malās lejpus ūdenskrituma.
Iežu kāples augstums 2 m, platums aptuveni 10 m, tā veido pakavveida izliekumu. Zem kāples ir 1 m dziļa ūdens izskalota bedre. Straumes platums ūdenskritumā ir ļoti mainīgs – atkarībā no gada laika un nokrišņu apjoma – no 0,6 m līdz 10,5 m. Ūdenskrituma atkāpšanās laika gaitā ir nenozīmīga.
Atsegumi lejpus ūdenskrituma 15 - 20 metrus garā posmā veido kanjonu. Atsedzas dažādas cementācijas cietības dolomītsmilšakmens un smilšakmens. Kreisā krasta atsegumā neliela niša (2,5 m augsta, 4 m plata un 1,5 m dziļa).
Skaists dabas veidojums, ļoti mainīgs atkarībā no gada laika.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS