Viesulēnu slāņi
Viesulēnu slāņi karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441340
Administratīvais iedalījums: Inčukalna novads, Inčukalna pagasts

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Gaujas senlejā, Ropažu līdzenumā, Viduslatvijas zemienē.
Kvartāra sistēmas augšpleistocēna stāva organogēno nogulumu atsegums. Gaujas ielejas kreisajā krastā atsedzas pirmās virspalu terases cokola nogulumi, kas sākotnēji veidojušies kā trešās virspalu terases sastāvdaļa.
Nobrukumos Gaujas pirmajā virspalu terasē, upes krasta kraujā atsedzas slāņkopa, kuras sastāvā ietilpst pārstāv vecupju fācijas nogulumi. Slāņkopā mijas smilšainu aleirītu un maz sadalījušos hipnu sūnu kārtas. Nogulumiem veikti radiooglekļa datējumi, kuru rezultāti uzrāda, ka vecupju nogulumi ir 11 100 līdz 11 300 gadus seni. Šāda vecuma organogēni nogulumi Gaujas alūvijā ir liels retums. Nogulumu vecums atbilst Gaujas trešās virspalu terases veidošanās laikam. Stratigrāfiski nogulumi pieder kvartāra sistēmas augšējā pleistocēna stāvam, Latvijas svītai, jeb leduslaikmeta beigu daļai.
Minētais terases segments un atsegumi ir nozīmīgi kvartāra perioda paleoģeogrāfijas izpētei.