Kalnamuižas kraujas

Foto: Ģ.Stinkulis

Kalnamuižas kraujas karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā un Natura 2000 teritorijā Abavas senleja.
Kods: LV0441750
Administratīvais iedalījums: Kandavas novads, Kandavas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Amulas un Abavas senlejās, depresijā starp Ziemeļkursas un Dienvidkursas augstienēm.
Dabas pieminekli veido ainaviski izteiksmīgs Amulas senlejas posms ar diviem lielākiem augšdevona iežu atsegumiem. Lejējais 14 m augstais smilšakmeņu, dolomītu un citu iežu atsegums ir Ogres svītas Lielvārdes un Rembates ridu stratotips, kā arī Stipinu svītas Imulas ridas parastratotips un ietver arī Bauskas ridas iežus.
Augšējais atsegums ir līdz 35 m augsts. Tā pamatnē ir Stipinu svītas Bauskas ridas dolomīti, kam transgresīvi uzguļ smilšakmeņu, mālu un dolomītmerģeļu slāņkopas, kas ir Amulas svītas un Elejas svītas Purviņu ridas stratotips, un augšdevona Frana un Famena stāvu robežas etalons Latvijā. Purviņu ridas dolomītmerģeļiem raksturīgas akmeņsāls gliptomorfozes (minerāla halīta kristālu nospiedumi). Kraujas vidusdaļa ir aizbirusi, bet augšdaļā atsedzas Elejas svītas Cimmermaņu ridas ieži (smilšakmeņi, dolomīti u.c.).
Atsegumos sastopamas fosīlās atliekas: Lielvārdes ridā – Bothriolepis evaldi, Rembates ridā – Bothriolepis maxima un Psammosteus falcatus, Amulas svītā – Psammosteus sp., Bothriolepis curonicaBothriolepis cf. ornata un Devononchus sp., Elejas svītas Purviņu ridā - Bothriolepis cf. curonica un Grossilepis spinosa, kā arī Famena stāvam raksturīgas sporas.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – nogāžu un gravu meži (9180), minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160), karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210) un smilšakmens atsegumi (8220), kā arī vairāki dabas pieminekļi - dižkoki.
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs galvenokārt ģeoloģijas zinātnēm, bet vērtīgs arī kā augstvērtīga ainaviska teritorija ar būtiskām dzīvās dabas vērtībām.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģijas, stratigrāfijas, paleontoloģijas un ģeomorfoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs dzīvās dabas vērtību saglabāšanai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS