Roču ala
Roču ala karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0440350
Administratīvais iedalījums: Amatas novads, Amatas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies erozijas paliksnī Gaujas senlejas atzara nogāzes augšdaļā, pazeminājumā starp Raiskuma pauguraini un Vidzemes augstieni.
Ģeoloģisko dabas pieminekli veido atsegumi un ala ar avotu augšdevona Gaujas svītas smilšakmeņos, robežjoslā ar Amatas svītu.
Atsegumus un alu ietverošās reljefa formas ir veidojušās pēdējā apledojuma noslēgumā, pirms 12 000 gadu un senāk Gaujas senlejas veidošanās laikā. Avotu strautu erozija ir nedaudz padziļinājusi glaciālos iegrauzumus un kopā ar nogāžu procesiem izveidojusi teritorijas un atsegumu patreizējo izskatu. Arī Roču alas veidošanās ir aizsākusies laikā, kad veidojās senleja. Tā turpinās arī patlaban lēnas bet pastāvīgas avota strauta erozijas, sufozijas un kriogēnās erozijas ietekmē.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi (8220), netraucētas alas (8310), avoti un avoksnāji (7160), apsekojumā 2013. gada aprīlī konstatēts aizsargājams augs – gada staipeknis (Lycopodium annotinum) un aizsargājami dzīvnieki – tumšais kailgliemezis (Limax cinereoniger) un ūdeņu naktssikspārnis (Myotis daubentoni). Roču ala ir nozīmīga kā sikspārņu ziemošanas un monitoringa vieta.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS