Atrašanās vieta

Abavas Velnalā ir iežu atsegumi, ala un dižakmens.  Šeit Ogres svītas iežiem ir pilnīgākais griezums Kurzemē.

Dabas pieminekli veido: Abavas Velnala - aptuveni 8 m gara, šaura ala; augšpus Velnalas atrodas plātņainu dolomītu un dolomītmerģeļu atsegums; Abavas Velnakmens – liels, ledāja atnests laukakmens.

Dabas piemineklis atrodas krāšņā Abavas senlejas un strauta ielejas ainavā.

Abavas Velnala

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā Abavas senleja.
Kods: LV0441720
Administratīvais iedalījums: Tukuma novads, Kandavas pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies strauta ielejā un Abavas senlejā, kā arī strauta ielejas un senlejas malā, depresijā starp Ziemeļkursas un Dienvidkursas augstienēm.
Teritorijā atrodas vairāki pēc rakstura atšķirīgi nozīmīgi ģeoloģiskie veidojumi.

Abavas Velnala ir aptuveni 8 m gara, šaura ala, kas izveidojusies gaišajos augšdevona Ogres svītas smilšakmeņos. Ogres svītas iežiem, ko pārstāv galvenokārt smilšakmeņi, šeit ir pilnīgākais griezums Kurzemē. Smilšakmeņos atrastas labi saglabājušās senās zivs Betrgolephys ornata fosīlās atliekas un Obruchevichthys žoklis.

Strauta ielejas kreisā krasta nogāzes augšmalā augšpus Velnalas atrodas plātņainu dolomītu un dolomītmerģeļu atsegums. Tie ir augšdevona Stipinu svītas Imulas un Bauskas ridu ieži - Imulas ridas parastratotips un Bauskas ridas hipostratotips.

Abavas Velnakmens ir liels, ledāja atnests laukakmens, kas novietojies Abavas senlejas nogāzes pašā augšmalā uz rietumiem no atsegumiem un strauta ielejas. Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – upju straujteces un dabiski upju posmi (3260), sausi zālāji kaļķainās augsnēs  (6210), karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210), smilšakmens atsegumi (8220), kā arī nogāžu un gravu meži (9180*).

Kultūrvēstures vērtības – Velnala kā vieta, kas saistīta ar teikām, pie Velnakmens veiktos izrakumos atrasti 2.-4. gs bronzas aproces fragmenti.

Minētais dabas veidojumu komplekss ir īpaši nozīmīgs no stratigrāfijas viedokļa, kā arī ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgs.

Teritorijā atrodas auto stāvlaukums, pie kura ir izvietota pamata informācija par teritorijas dabas un kultūrvēstures vērtībām.

Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem stratigrāfijas un citiem ģeoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kas ir nozīmīgs arī kā populārs tūrisma objekts.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk