Sietiņiezis

Foto: A.Soms

Sietiņiezis karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441990
Administratīvais iedalījums: Kocēnu novads, Vaidavas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Ziemeļvidzemes zemienes Burtnieka līdzenuma dienvidu daļā, Gaujas senlejā.
Sietiņiezi veido trīs lielāki vidusdevona Sietiņu svītas smilšakmeņu atsegumi.
Atsegumu virsmas, to fragmentējums un atsegumus ietverošās reljefa formas ir veidojušās pēdējā apledojuma noslēgumā, pirms 12 000 gadu un senāk Gaujas senlejas veidošanās laikā. Gaujas sānu erozija salīdzinoši mazāk intensīvi turpina smilšakmeņu atsegumu veidošanas un erozijas procesu.
Sietiņieža augšgalā pie Gaujas līmeņa atrodas avots ar ūdensdevi 6 l/sek. Tas ir viens no lielākajiem Ziemeļvidzemes avotiem. Avota ūdensguves teritorija ir ar mežu klāta un tajā ir plāna un fragmentāri izplatīta kvartāra nogulumu sega, tieši zem kuras paguļ vidusdevona Sietiņu svītas baltie kvarca smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpslāņiem. Līdz ar to avota ūdens satur maz minerālvielu („mīksts” ūdens). Kopumā krāšņie smilšakmens atsegumi kopā ar senlejas nogāzes reljefa mikroformām, Gaujas ieleju, mežiem un avotu veido izcili izteiksmīgu un estētiski augstvērtīgu ainavu - īpašu teritoriju gan no ģeoloģijas un hidroģeoloģijas, gan bioloģijas viedokļa.
Sietiņieža atsegumi ir zinātniski nozīmīgi kā vidusdevona Živeta stāva Sietiņu svītas stratotips. Sietiņiezis ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas dabas simboliem, plaši zināms un iecienīts tūrisma objekts.
Avota ūdens izmantojams kā kvalitatīvs dzeramais ūdens.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – smilšakmens atsegumi, netraucētas alas, avoti un avoksnāji, kā arī boreālie meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS