Zebrus avoti
Zebrus avoti karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas liegumā un Natura 2000 teritorijā Zebrus un Svētes ezers.
Kods: LV0440740
Administratīvais iedalījums: Dobeles novads, Bikstu pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies glaciālas izcelsmes paugurainā reljefā Zebrus ezera ieplakas malā, Lielauces paugurainē, Austrumkursas augstienes dienvidu daļā.
Dabas pieminekli veido avoti, avoksnāji un glaciālas izcelsmes Zebrus ezera ieplakas nogāze. Nogāzes piekājē gar ezeru atrodas laukakmeņu koncentrācijas joslas.
Teritorijas reljefs ir veidojies pēdējā leduslaikmeta noslēgumā ledāja dinamikas un kušanas ūdeņu darbības rezultātā. Augstajā ledāja kontakta nogāzē notiek pazemes ūdeņu izplūde no starpmorēnu fluviglaciālo nogulumu slāņiem, kas izpaužas kā avotu un avoksnāju josla gar Zebrus ezera krastu.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – minerālvielām bagāti avoti un plašas avoksnāju joslas (7160).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS