Gūtmaņa ala

Foto: D.Ozols

Gūtmaņa ala karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Kods: LV0441410
Administratīvais iedalījums: Siguldas novads, Siguldas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Gaujas senlejas ziemeļu puses nogāzē.
Dabas pieminekli veido Gaujas senlejas nogāze, kuras pamatnē virs pirmās virspalu terases līmeņa atsedzas vidējā devona Živetas stāva Gaujas svītas smilšakmens atsegumi ar vairākām alām un nišām.
Lielākā no alām ir Gūtmaņa ala ar augstumus pie tās ieejas 10 m, platumu 11 m, bet garumu līdz 19 m, grīdas laukums ir 170 m2, bet tilpums ap 500 m3. DR no Gūtmaņa alas, nedaudz augstāk atrodas Viktora ala, kuras ieejas augstums ir 5 m, platums 7,5 m, bet garums 7 m. Trešās alas (nišas) augstums (tās grīdas augstums sakrīt ar Viktora alas griestu augstumu) ir 2,5 m, platums 3,4 m, bet garums 3,4 m. Ceturtās hipsometriski augstākās alas (nišas) ieejas augstums ir 4,5 m, platums 6 m un garums 3 m.
Daļēji aizaugušais Gaujas svītas smilšakmeņu atsegums, kurā izveidojusies Gūtmaņa ala, ir 50 m garš un 12 m augsts. Tajā var novērot devona smilšakmeņiem raksturīgās slīpslāņotās tekstūras un muldveida slīpslāņojumu. Smalkgraudainajā smilšakmenī novērojami plāni māla starpslānīši.
Gūtmaņa alai ir ķīļveida forma, dziļumā tā diezgan strauji sašaurinās. Alas augstums ir 10 m, platums 11 m, garums sasniedz 19 m, grīdas laukums ir 170 m2, bet tilpums ap 500 m3. Uz dienvidrietumiem no Gūtmaņa alas, tai blakus ir izvietota Viktora ala; tās grīda atrodas aptuveni par 3 m augstāk nekā Gūtmaņa alas grīda. Viktora alas augstums ir 5 m, platums 7,5 m, bet garums 7 m.
Vēl blakus atrodas divas nišas. Vienas grīda atrodas Viktora alas griestu līmenī. Tās augstums ir 2,5 m, platums 3,4 m, bet dziļums 3,4 m. Otras nišas grīda atsegumā atrodas gandrīz tikpat augstu kā pirmās griesti. Šīs nišas augstums ir 4,5 m, platums 6 m un dziļums 3 m. Blakus tai 2015. gada pavasarī ir izveidojies samērā liels noslīdenis.
No Gūtmaņa alas izplūst spēcīgs avots, kurš turpina izskalot smilšakmeni, tādējādi mūsdienās pazemes erozija turpinās. Pārējās alās un nišās aktīvi ģeoloģiskie procesi nenotiek. Ala, visticamāk, ir sākusi veidoties holocēna sākumā. Šajā laikā Gauja tecēja tieši gar ielejas pamatkrastu un tādējādi veicināja alas veidošanos. Avota darbība turpināja smilšakmens izskalošanu.
Smilšakmens atsegumā sastopamas ne tikai vēsturiski, bet arī diezgan jauni cilvēka radīti gravējumi. Pēdējie mazina atseguma estētisko vērtību. Ar alu saistās vēsturiskas teikas.
Smilšakmens klints ar Gūtmaņa alu grezni izceļas no kopējās ainavas. Gūtmaņa ala ir viens no Latvijas populārākajiem tūrisma objektiem.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas ES aizsargājams biotops nogāžu un gravu meži (9180*).
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģiskiem pētījumiem, gan kā raksturīgu Gaujas svītas ģeoloģisko griezumu, gan arī mūsdienu augu sugu un biotopu pētījumiem, un ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu, kā arī kā izcili nozīmīgu tūrismu objektu – vienu no Latvijas dabas krāšņuma simboliem.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS